قسمت سی و سوم : فرم تبصره ماده 100 چیست ؟

فرم تبصره ماده ۱۰۰ چیست ؟

نحوه مطالعه و یادگیری قوانین و مقررات مالیاتی یکی از دغدغه های همیشگی و مهم حسابداران و کارفرمایان بوده است. 
با گسترش قوانین و مقررات مالیاتی و افزایش دغدغه های مالیاتی کارفرمایان و حسابداران اهمیت یادگیری مالیات نیز به شدت افزایش پیدا کرده و کمتر کسی است که به دنبال آن نباشد.

آخرین پادکست ها