قسمت سی و پنجم : نکات مهم قبل از ارسال اظهارنامه

نکات مهم قبل از ارسال اظهارنامه

مالیات امروزه بعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب میشود که یکی از مهمترین زیرشاخه های آن، مالیات بر درآمد است و مودیان مالیاتی میبایست پایان هر سال مالی، اطلاعات مربوط به درآمد، هزینه، سود و زیان و… را در قالب اظهارنامه مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند

به بیان دیگر، اظهارنامه مالیاتی، کارنامه یکساله مالی مودیان است و عملکرد مالی آنها را دربرمیگیرد و باید در زمان مشخص شده به اداره مالیات ارسال شود

اهمیت ارسال اظهارنامه مالیاتی تا آنجاست که اشخاص، کسب و کار و یا اصنافی که از ارسال آن خودداری کنند، برای آنها جرائم بسیار سنگین و نابخشودنی درنظر گرفته شده است

نکاتی مثل اشخاص موظف به ارسال اظهارنامه مالیاتی، نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی و مهلت آن، اصلاح اظهارنامه مالیاتی و … را میتوانید در این پادکست آموزش ببینید

آخرین پادکست ها