قسمت پنجم : مالیات بر تراکنش های بانکی

مالیات تراکنش های بانکی

مالیات تراکنش های بانکی چیست ؟ اشخاص مشمول مالیات تراکنش های بانکی . معافیت مالیات تراکنش های بانکی و …
همه این موارد و بسیاری سوال و چالش و ابهامات اساسی دیگر در خصوص مالیات تراکنش های بانکی وجود دارد.
از سال ۱۳۹۹ ‌‌و همزمان با صدور بخشنامه جنجالی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی به شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ( ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۹ ) موج‌ جدیدی از پرونده های مالیاتی در کشور ما مطرح شد با نام پرونده مالیات بر تراکنش های بانکی
البته با بررسی قانونی به این موضوع می فهمیم اساسا چنین مالیاتی در کشور ما وجود ندارد!
پس که چیزی موجب این حجم از بحث و چالش و ابهام شده است؟
در پنجمین قسمت رادیو حسابدانان پاسخ این سوال و سایر ابهامات مربوط به مالیات تراکنش های بانکی را داده ایم.

آخرین پادکست ها