قسمت دهم : تغییرات دادرسی مالیاتی

تغییرات دادرسی مالیاتی

دادرسی مالیاتی تغییر کرد.
این خیر یکی از مهم‌ترین اختیار مالیاتی در طی سال های اخیر در کشور ما بوده است.
فرآیند دادرسی مالیاتی که یکی از مهم ترین حوزه های مالیاتی می باشد دارای مقررات و ضوابط حائز اهمیت زیادی می باشد که برخی از این مقررات در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده دستخوش تغییرات مهمی شد.

قانون دایمی ارزش افزوده در تاریخ ۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و از ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۰ نیز اجرایی شد.

در نتیجه تغییرات دادرسی مالیاتی نیز از تاریخ ۱۳ دی ماه تغییرات مهمی را تجربه خواهد کرد.
در دهمین قسمت از مجموعه پادکست های آموزشی رادیو حسابدانان تغییرات مهم دادرسی مالیاتی را بررسی کرده ایم.

آخرین پادکست ها