فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲

شماره بخشنامه : ۱۱۳۰۴ / ۶۲۲۷ / ۲۰۱ تاریخ : ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ ” فعالیت های اقتصادی موسسات…

رایگان!

بارگذاری فهرست واحدهای آلاینده در فهرست جامع محیط زیست

شماره بخشنامه : ۱۶۲۰۳ / ۲۰۳ / د تاریخ : ۱۳ / ۰۳ / ۱۴۰۲ ” بارگذاری فهرست واحدهای آلاینده…

رایگان!

الزام پرداخت ارزش افزوده توسط کلیه خریداران

بنده ۹ بخشنامه  ۲۸۰۰۴ تاریخ : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ” الزام پرداخت ارزش افزوده توسط کلیه خریداران عنوان…

رایگان!

مالیات بر ارزش افزوده سود سپرده گذاری بانک‌ها

بخشنامه شماره : ۸۲ / ۹۸ / ۲۰۰  تاریخ : ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۹۸ ” مالیات بر ارزش افزوده…

رایگان!

مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی

بخشنامه شماره : ۶۰ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰  تاریخ : ۲۸ / ۱۲ / ۱۴۰۱ ” مالیات بر ارزش افزوده…

رایگان!

سابقه نباید ملاک تشخیص مالیات شود

بخشنامه شماره : ۱۷۹۳۳ / ۴۹۸۹ / ۴ / ۳۰ تاریخ : ۱۴ / ۰۶ / ۱۳۷۳ ” سابقه نباید ملاک…

رایگان!

ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م

دادنامه دیوان عدالت اداری شماره : ۱۲۵۹ تاریخ : ۱۲ / ۰۷ / ۱۴۰۱ ” ماده ۴۳ آئین‌نامه اجرایی ماده…

رایگان!

لزوم ارائه گزارش رسیدگی در موارد تولید اظهارنامه براوردی

بخشنامه شماره : ۱۵۵۹۵ / ۲۳۰ / د تاریخ : ۱۸ / ۰۳ / ۱۴۰۱ ” لزوم ارائه گزارش رسیدگی در…

رایگان!

تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره : ۱۱۵ / ۹۷ / ۲۳۰ تاریخ : ۰۱ / ۰۸ / ۱۳۹۷ ” تاریخ اثر آراء هیات عمومی…

رایگان!

مفاصا حساب ماده ۲۳۵

بخشنامه شماره : ۱۱۵۹۰ / ۵۹۳۹ / ۲۳۰  تاریخ : ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۲ ” مفاصا حساب ماده ۲۳۵ عنوان دومین…

رایگان!

آخرین موعدهای قانونی

بخشنامه شماره : ۳۳۰۸۲تاریخ : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۶۸ ” آخرین موعدهای قانونی عنوان اولین قسمت از جلسات تشریح…

رایگان!