ماده ۱۷
اموال و دارایی ­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است : ۱ - نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند ۲ این ماده و سودهای متعلق به آنها و همـ...
ماده ۱۸

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند :

۱ - وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
۲ - وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
۳ - وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.
و...

ماده ۱۹
ماده ۲۰
 حذف شد.
ماده ۲۱

اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار ­اشخاص موضوع ماده ۲ این قانون قرار گیرد، با تأیید ­اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در ­صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال­ مشمول مالیات بر ارث­ موضوع­ ردی...

ماده ۲۲
ماده ۲۳

در تاریخ ( ۰۷ / ۰۲ / ۱۳۷۱ ) حذف شد.

ماده ۲۴

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است : 
۱ - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و...

ماده ۲۵

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنی...

ماده ۲۶

وراث متوفی ( منفردا یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده ۱۷ این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی...

ماده ۲۷
ماده ۲۸
ماده ۲۹
ماده ۳۰
ماده ۳۱
ماده ۳۲
ماده ۳۳

مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره :

آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ...

ماده ۳۴

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی­‌های متوفی را به وراث یا موصی­له تسلیم کنند، و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند :

۱ - بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا ...

ماده ۳۵
ماده ۳۶
ماده ۳۷
ماده ۳۸

اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده ۱۷ این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و...

ماده ۳۹

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف ­اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ ای روی نمونه‌ ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود، حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحی...

ماده ۴۰
ماده ۴۱
ماده ۴۲
ماده ۴۳
ماده ۴۴