ماده ۲۴ قانون مالیات های مستقیم :

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است :

۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد. [۱]

۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده ۵۱ قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند ۴ ماده ۳۸ قرارداد وین مورخ ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

۳ – اموالی که برای سازمان ها و موسسه‌های مذکور در ماده ۲ این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و موسسه‌های‌ مذکور.

۴ – اثاث‌البیت محل سکونت متوفی [۲]

 

۱ – به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ )، عبارت « انواع بیمه‌های عمر و زندگی » جایگزین عبارت « بیمه‌عمر » شد.

۲ – به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ )، این بند جایگزین بند ۴ ماده ۲۴ قانون اصلاح   موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ )، شد.