ماده ‌۸۲ قانون مالیات های مستقیم :

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌ اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

‌تبصره :

درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌ از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید‌ شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. [۱]

۱ – به موجب بند ۴‌ جزء ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۰۲ ) ارائه خدماتی که ما به ‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می ‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم باشد، از تاریخ ( ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۱۳ )، از پرداخت مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.