ماده ‌82 درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا کار انجام يافته به‌ طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.

‌تبصره- درآمد حقوقي که در مدت مأموريت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد‌ شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.