ماده ۱۵ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا ( قیمت خرید، هزینه حمل ونقل وحق بیمه ) به علاوه حقوق ورودی ( حقوق گمرکی وسود بازرگانی ) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره :
مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.