ماده ۶۹ قانون مالیات های مستقیم :

اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی [۱] و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌ نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت‌ اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می ‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال‌ قطعی املاک معاف می ‌باشد.

۱ – به موجب ماده ۴ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ( ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۳۱ )، عبارت « وزارت راه و شهرسازی » جایگزین عبارت « وزارت مسکن و شهرسازی » شده است.