ماده ۵۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

در تبصره ۲ ماده ‌۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت « دادستانی انتظامی مالیاتی » می‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم ( به استثنای ماده ‌۲۱۷ ) به این قانون تسری می‌یابد.