قسمت بیست و نهم : نحوه مطالع کردن مالیات و یادگیری قوانین و مقررات مالیاتی

نحوه مطالع کردن مالیات و یادگیری قوانین و مقررات مالیاتی

نحوه مطالعه و یادگیری قوانین و مقررات مالیاتی یکی از دغدغه های همیشگی و مخم حسابداران و کارفرمایان بوده است.
با گسترش قوانین و مقررات مالیاتی و افزایش دغدغه های مالیاتی کارفرمایان و حسابداران اهمیت یادگیری مالیات نیز به شدت افزایش پیدا کرده و کمتر کسی است که به دنبال آن نباشد.
بیست و نهمین پادکست رادیو حسابدانان را به موضوع نحوه مطالعه و یادگیری قوانین پ مقررات مالیاتی اختصاص داده ایم.
با ما همراه باشید.

پادکست های مرتبط